Директор

Богданова

Любов Петрівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Сторінка директора
НУШ: Нова українська школа
Публічна інформація
Бібліотека гімназії
Пошук
Поточна діяльність | Навчальні предмети
Навчальні предмети

Опис навчальних предметів

Навчання учнів у гімназії спрямовано на виконання цілей і завдань, поставлених Державним стандартом початкової загальної середньої освіти та Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

Методологічною основою загальної середньої освіти в гімназії є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови як державної, вітчизняної історії та культури, опануванню двох іноземних мов, оволодінню інформаційно-комп'ютерними технологіями та формуванню в гімназистів медіакультури. Мова навчання – українська.

На основі Типового навчального плану розроблено робочий навчальний план гімназії, в якому зміст освітніх галузей реалізується шляхом вивчення навчальних предметів і курсів інваріантної складової, конкретизована варіативна складова з урахуванням особливостей організації навчального процесу та економічного профілю навчання.

На уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури, спецкурсу „Основи медіаосвіти при вивченні духовної спадщини рідного краю” увага приділяється розвитку особистості учня, формуванню в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.

Вивчення іноземної мови (англійської) в 1-11 класах, факультативу „Французька мова за три роки” в 5-7 класах сприяє збагаченню активного словникового запасу учнів, пізнанню та усвідомленню особливостей життєвого досвіду народів, мови яких вивчаються, важливості оволодіння мовами та задоволенню потреби в користуванні ними як засобом спілкування в різних сферах життєдіяльності, розвиває мовні, інтелектуальні та пізнавальні здібності, формує гуманістичний світогляд, моральні переконання та естетичні смаки, сприяє засвоєнню національних і загальнолюдських цінностей, використанню інформаційних і комунікаційних технологій, виховує в учнів потребу в удосконаленні власної мовленнєвої культури протягом усього життя.

Уроки історії, правознавства, економіки, курсів „Людина і світ”, „Я у світі” спрямовані на розвиток учня як особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином України та успішно самореалізується в сучасному українському суспільстві.

На уроках математики діяльність учителів та учнів спрямована на формування у гімназистів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції.

Уроки музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури, мистецтва сприяють формуванню в учнів у процесі сприймання, інтерпретації, оцінювання ними творів мистецтва та провадження практичної діяльності системи ключових, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей як цілісної єдиної основи світогляду, а також здатності до художньо-творчої самореалізації і культурного самовираження.

На уроках фізики, хімії, географії, природознавства, астрономії, біології, екології сумісна діяльність учителів та учнів спрямована на формування в дітей базової природничо-наукової компетентності та відповідних предметних компетентностей як обов’язкової складової загальної культури особистості і розвитку її творчого потенціалу.

Уроки інформатики, трудового навчання, технологій, спецкурсу „Медіакультура” сприяють формуванню і розвитку проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві. З предмету „Технології” у 10 класі вивчається варіативний модуль „Основи об’ємного комп’ютерного моделювання”, в 11 класі – „Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів”.

Уроки фізичної культури, основ здоров’я, захисту Вітчизни спрямовані на розвиток здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього, формуванню фізичної культури особистості та готовності до дій в умовах надзвичайних ситуацій і захисту Вітчизни. У 5-9-х класах з фізичної культури учні опановують, крім інваріантної складової, чотири варіативних модулі: „Легка атлетика”, „Гімнастика”, „Футбол”, „Баскетбол”, у 10-11 класах – три варіативних модулі: „Футбол”, „Баскетбол”, „Легка атлетика”. Предмет „Захист Вітчизни” для учнів 10-11-х класів викладається за державною навчальною програмою в обсязі 1,5 години на тиждень.

Для задоволення освітніх потреб учнів у гімназії працюють класи допрофільного (8-9) і профільного навчання (10-11), що забезпечує впровадження економічного профілю навчання, який надає можливість покращити науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей, розкрити та реалізувати їх індивідуальні творчі здібності й обдарування.

У межах профільного навчання учні 8А, 9-А, 9-Б класів поглиблено вивчають математику (алгебра – по 5 годин на тиждень, геометрія – по 3 години на тиждень) (пункт 1.13. Статуту Куп’янської гімназії №2 Куп’янської міської ради Харківської області). Економічний профіль навчання забезпечується за умов викладання курсу за вибором „Початки економіки” в 2-4 класах, економіки в 5-9 класах, правознавства у 9-10 класах, інформатики у 2-11 класах. Поглиблена підготовка учнів 10-11-х класів з профільних предметів досягається шляхом вивчення економіки (по 3 години на тиждень), алгебри та початків аналізу (по 5 годин на тиждень) і геометрії в 10 класі (3 години на тиждень), в 11 класі (4 години на тиждень), спецкурсу „Практична економіка”, автором якого є вчитель економіки Куп’янської гімназії №2 Атрохіна С.М..

За рахунок годин варіативної складової в 5-7 класах забезпечується викладання факультативу „Французька мова за три роки”. Збільшено час на вивчення іноземної мови (англійської) в 6-11 класах.

На виконання регіонального компоненту у 8-9 класах забезпечується викладання спецкурсу „Харківщинознавство”

У межах експерименту регіонального рівня за напрямом „Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи закладів освіти Харківської області” введено для учнів 10 класу курс за вибором „Медіакультура” та спецкурс „Основи медіаосвіти при вивченні духовної спадщини рідного краю”, автором якого є учитель зарубіжної літератури Куп’янської гімназії №2 Власенко Д.В..

Навчальні предмети, навантаження з яких складає 0,5; 1,5; 2,5 або 3,5 години на тиждень, вивчаються впродовж усього навчального року через тиждень.

Поділ класів на групи під час вивчення іноземної мови (англійської), інформатики, захисту Вітчизни та трудового навчання здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128. 

Переглядів: 146
Дата публікації: 14:16 06.02.2017